Disclaimer

 

Deze website en de inhoud daarvan is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De inhoud van deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Hatsjoe is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

 

Alle rechten voorbehouden.

 

Niets uit deze uitgave of op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hatsjoe.